ANBI informatie

STEUN ONS

Stichting Prisma Trio is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). In het kader van de Geefwet is belastingaftrek van donaties mogelijk voor particulieren en bedrijven. Er mag 125% van de donatie worden afgetrokken en er is geen schenkingsrecht verschuldigd.

Belastingaftrek is mogelijk als binnen een jaar een zekere minimum drempel wordt gehaald. Met een overeenkomst van periodieke schenking voor vijf jaar geldt deze drempel niet. Een akte bij de notaris is daarvoor niet nodig.

Rekenvoorbeeld: u wilt graag € 50,- schenken.

U schenkt € 143,- met als aftrekpost (125%) = € 178,75

Bij het toptarief van 52 procent is de fiscale teruggave € 92,95

Een gift van € 143 kost u € 143 minus € 92,95 = € 50,- en Prisma ontvangt € 143,- 

Interesse? Graag per mail een berichtje, dan leggen we de mogelijkheden in een persoonlijk contact verder uit.


STICHTING PRISMA TRIO

A. Gegevens over de stichting

B. Hoofdlijnen van het beleidsplan 2022-2024

C. Uitgeoefende activiteiten in 2021

D. Financiële verantwoording


A. Gegevens over de stichting

RSIN: 8585 35 580

KvK nummer: 70986347

Adres: Kraaipanstraat 33

1091 PG Amsterdam

Contact

Contactpersoon: Michiel Weidner

Tel. 0650278882

Statutair doel: De stichting heeft tot doel de uitvoering, verspreiding, vernieuwing en verbreding van kamermuziek in het algemeen, en strijktriomuziek in het bijzonder te bevorderen. 

Vermogen: Het vermogen van de stichting is in hoofdzaak afkomstig uit uitkoopsommen van podia, verkoop van cd-albums, donaties van particulieren, sponsors en crowdfunding. Daarnaast uit bijdragen voor projecten van particuliere en publieke fondsen. 

Besteding: Verreweg het grootste deel van de gelden wordt besteed aan de uitvoering van artistieke activiteiten. Een klein deel gaat naar marketing en communicatie (<5%). Overheadkosten zijn verwaarloosbaar klein (<1%). Behalve de cd-voorraad zijn er geen bezittingen, roerend of onroerend goed en/of beleggingen.

Beloningsbeleid: De beloning voor bestuursleden en beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Bestuur: Peter de Rijk (voorzitter) Els Elenbaas (penningmeester) (Vacature secretaris) Ig Henneman (algemeen lid)

Status: De stichting is aangemerkt als Culturele ANBI sinds 26 april 2022. Dat heeft fiscale voordelen voor donateurs. Bij giften aan Stichting Prisma Trio mag men 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.


B. Hoofdlijnen van het beleidsplan 2022-2024

Het artistieke en organisatorische beleid wordt uitgevoerd door de leden van Prisma Strijktrio met het bestuur als helper, toezichthouder en vraagbaak.

Voor de komende twee jaar staan twee concrete projecten op het programma. Allereerst de La Muse Concerttour, als vervolg op het uitbrengen van het album La Muse bij Cobra Records. Ten tweede Het Wittgenstein Project, in samenwerking met pianist Folke Nauta en klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer. Dat zal het meest omvangrijke project in het bestaan van het trio worden, met 21 concerten, 2 dubbelalbums, een podcastserie en 4 opdrachtcomposities.

Om het aantal concerten structureel omhoog te brengen naar het streefaantal van twintig per seizoen, acht de stichting het gewenst de organisatie in twee jaar naar een hoger niveau van professionaliteit te brengen en naast de artistieke taken ook de organisatorische taken van de musici tegen een fair pay tarief te gaan vergoeden. Daarvoor is - naast uitkoopsommen en donaties - aanvullende steun van fondsen en sponsors noodzakelijk. De eerste stappen daartoe zijn in 2021 voorbereid en in 2022 gezet. Voor meer informatie verwijzen wij naar het volledige Beleidsplan 2022-2024


C. Uitgeoefende activiteiten in 2021

In 2021 verzorgde Prisma 14 publieke optredens in Nederland

Twee concerten werden uitgesteld, twee concerten werden geannuleerd zonder vergoeding en twee concerten werden uitgesteld én gecompenseerd (Muzenforum Bloemendaal en Concertstichting Hillegersberg!)

Behalve concerten heeft Prisma in dit rampjaar voor de kleinschalige kamermuziek een droom verwezenlijkt: het uitbrengen van een cd-album met werken van Florent Schmitt en Darius Milhaud onder de titel La Muse. Dat lukte niet alleen door moedig doorzetten, maar ook dankzij gulle gaven van een groot aantal oude en nieuwe fans via crowdfundingplatform Voordekunst. Bijdragen van het SENA Muziekproductiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds deden de rest. Het album is het visitekaartje van Prisma Strijktrio geworden: hoe je van onbekende, zelfs complexe muziek een toegankelijk programma kan samenstellen dat ongeoefende luisteraars én doorgewinterde kenners aanspreekt. Het album is wereldwijd gedistribueerd door Cobra Records en ontving zeer goede kritieken. Als kers op de taart ontving La Muse The Album of the year 2021 Award van NativeDSD, platform voor hoge-kwaliteitsreleases. De La Muse Concerttour, die startte na de release van het album in mei ’21, zal zich voortzetten in 2022 en wordt gesteund door het NORMA Fonds.

Mede dankzij het La Muse Project heeft het trio met veel energie en veel online activiteit het contact met het publiek en podia weten te bewaren en zelfs te verstevigen. Dat heeft tot gevolg dat de fanbase is vergroot en dat in 2021 aanmerkelijk meer concerten konden worden gerealiseerd dan het jaar ervoor, ondanks de steeds terugkerende beperkende overheidsmaatregelen, waar de hele sector last van had. Dat geeft moed.


D. Financiële verantwoording 

Het is Stichting Prisma Trio vanaf de oprichting gelukt om met een combinatie van uitkoopsommen van de podia, ondernemerschap en incidentele steun van fondsen een stabiele begroting te ontwikkelen. De financiële positie is echter wel aangetast door de gevolgen van de coronapandemie. Veel concerten werden uitgesteld tot een latere datum, waarmee ook de betaling ervan is uitgesteld. Sommige concertafspraken zijn geannuleerd. Daar stond tegenover dat Prisma in 2021 voor het maken van het album La Muse een zeer grote hoeveelheid kleine en grote giften mocht ontvangen van de fans en dat de fanbase groeide.

In de jaarcijfers is te zien dat de stichting het jaar kon afsluiten met een positief saldo en een aanmerkelijk beter resultaat dan het jaar ervoor. NB: De reservering voor de La Muse Tour, die nog doorloopt tot 31 dec 2022 vertekent wel het beeld. Ook zijn de uitgaven voor vergoedingen aan de musici lager dan gewenst als gevolg van de uitgestelde concerten en de gestreamde concerten, die immers niets meer opleverden dan publiciteit. In 2022 zal de uitbetaling aan de musici dan ook omhoog moeten gaan naar een fair pay tarief. Een gezonde vermogensopbouw, met een buffer om dit soort rampjaren in de toekomst op te vangen, is tevens noodzakelijk.

Voor de jaarcijfers zie: Inhoudelijk en Financieel jaarverslag

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

📧Contact       © Prisma Trio 2023