ANBI informatie

STEUN ONS

Stichting Prisma Trio is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). In het kader van de Geefwet is belastingaftrek van donaties mogelijk voor particulieren en bedrijven. Er mag 125% van de donatie worden afgetrokken en er is geen schenkingsrecht verschuldigd.

Belastingaftrek is mogelijk als binnen een jaar een zekere minimum drempel wordt gehaald. Met een overeenkomst van periodieke schenking voor vijf jaar geldt deze drempel niet. Een akte bij de notaris is daarvoor niet nodig.

Rekenvoorbeeld: u wilt graag € 50,- schenken.

U schenkt € 143,- met als aftrekpost (125%) = € 178,75

Bij het toptarief van 52 procent is de fiscale teruggave € 92,95

Een gift van € 143 kost u € 143 minus € 92,95 = € 50,- en Prisma ontvangt € 143,- 

Interesse? Graag per mail een berichtje, dan leggen we de mogelijkheden in een persoonlijk contact verder uit.


STICHTING PRISMA TRIO

A. Gegevens over de stichting

B. Hoofdlijnen van het beleidsplan 2022-2024

C. Uitgeoefende activiteiten in 2022

D. Financiële verantwoording


A. Gegevens over de stichting

RSIN: 8585 35 580

KvK nummer: 70986347

Adres: Kraaipanstraat 33

1091 PG Amsterdam

Contact

Contactpersoon: Michiel Weidner

Tel. 0650278882

Statutair doel: De stichting heeft tot doel de uitvoering, verspreiding, vernieuwing en verbreding van kamermuziek in het algemeen, en strijktriomuziek in het bijzonder te bevorderen. 

Vermogen: Het vermogen van de stichting is in hoofdzaak afkomstig uit uitkoopsommen van podia, verkoop van cd-albums, donaties van particulieren, sponsors en crowdfunding. Daarnaast uit bijdragen voor projecten van particuliere en publieke fondsen. 

Besteding: Verreweg het grootste deel van de gelden wordt besteed aan de uitvoering van artistieke activiteiten. Een klein deel gaat naar marketing en communicatie (<5%). Overheadkosten zijn verwaarloosbaar klein (<1%). Behalve de cd-voorraad zijn er geen bezittingen, roerend of onroerend goed en/of beleggingen.

Beloningsbeleid: De beloning voor bestuursleden en beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Status: De stichting is aangemerkt als Culturele ANBI sinds 26 april 2022. Dat heeft fiscale voordelen voor donateurs. Bij giften aan Stichting Prisma Trio mag men 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.


B. Hoofdlijnen van het beleidsplan 2022-2024

Het artistieke en organisatorische beleid wordt uitgevoerd door de leden van Prisma Strijktrio met het bestuur als helper, toezichthouder en vraagbaak.

Voor de jaren 2022-2024 staan twee concrete projecten op het programma. Allereerst de La Muse Concerttour, als vervolg op het uitbrengen van het album La Muse bij Cobra Records. Ten tweede Het Wittgenstein Project, in samenwerking met pianist Folke Nauta en klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer. Dat zal het meest omvangrijke project in het bestaan van het trio worden, met 21 concerten, 2 dubbelalbums, een podcastserie en 4 opdrachtcomposities.

Om het aantal concerten structureel omhoog te brengen naar het streefaantal van twintig per seizoen, acht de stichting het gewenst de organisatie in twee jaar naar een hoger niveau van professionaliteit te brengen en naast de artistieke taken ook de organisatorische taken van de musici tegen een fair pay tarief te gaan vergoeden. Daarvoor is - naast uitkoopsommen en donaties - aanvullende steun van fondsen en sponsors noodzakelijk. De eerste stappen daartoe zijn in 2021 voorbereid en in 2022 gezet. Voor meer informatie verwijzen wij naar het volledige Beleidsplan 2022-2024

C. Uitgeoefende activiteiten in 2022

In 2022 verzorgde Prisma 13 publieke optredens in Nederland.

Het jaar stond in het teken van de uitvoering van de La Muse Tour, het vervolg op de release in 2021 van het bejubelde en bekroonde album La Muse. De Tour werd mede dankzij de financiële bijdrage van het NORMA Fonds een groot succes.

Achter de schermen vond de voorbereiding van het Wittgenstein Project plaats, dat van start zou gaan in januari 2023. Een omvangrijk en veelzijdig project werd vormgegeven met maar liefst 4 cd’s, een podcastserie, een serie dramaturgisch vormgegeven programma’s met teksten en decors, en maar liefst 4 nieuwe composities voor Prisma en haar gasten Folke en Lars. Cellist Michiel Weidner nam het projectleiderschap op zich. Fondsenwerving was daarbij essentieel, want het was wel duidelijk dat aan zo’n ambitieus project een flink prijskaartje hing. Vanaf oktober kwamen verlossende woorden van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Bylandt Stichting, Fonds Podiumkunsten, AFK en Fonds 21 dat de aanvragen werden gehonoreerd. 

Al met al een bijzonder, vruchtbaar en bevredigend jaar met grote beloften voor de toekomst van Stichting Prisma Trio.

D. Financiële verantwoording 

De boekhouding is in 2022 gedaan door penningmeester Els Elenbaas en violiste Janneke van Prooijen. De jaarrekening is opgesteld door extern boekhoudkantoor Alexander van Sandick Services. 

Het is Stichting Prisma Trio vanaf de oprichting gelukt om met een combinatie van uitkoopsommen van de podia, ondernemerschap en incidentele steun van fondsen een stabiele begroting te ontwikkelen. Dat gold ook nog voor het jaar 2022.

In de jaarcijfers is te zien dat de stichting weliswaar een jaar achter de rug heeft in lijn met het jaar ervoor, maar ook met een aantal bijzonderheden, die veranderingen voor de toekomst aankondigden. Noodzakelijke uitgaven voor promotie, communicatie en publiciteit van het aankomende Wittgenstein Project drukten in 2022 al op het netto resultaat. Tegelijkertijd is de uitbetaling aan de musici omhoog gegaan richting een fair pay tarief, een doelstelling die in 2021 geformuleerd is en in 2022 verwezenlijkt. Dergelijke extra kosten zijn alleen op te vangen met steun van buitenaf. Daar is dit jaar achter de schermen hard aan gewerkt. Omdat voor de komende activiteiten - lees Wittgenstein Project - in het najaar van 2022 een uitzonderlijk bedrag aan subsidies en fondsen is toegezegd zien wij de naaste toekomst rooskleurig tegemoet. 


Jaarcijfers 2022:

Inhoudelijk jaarverslag 2022

Financieel jaarverslag 2022

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2022

Jaarcijfers 2021

Inhoudelijk en Financieel jaarverslag 2021

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2021

📧Contact       © Prisma Trio 2024